Zmiany w prawie pracy, ubezpieczeń i pokrewne od 1 stycznia

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) wprowadza szereg zmian w prawie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.  Ale nie tylko z niej wynikają zmiany.

Minimalna pensja wyższa
 Od 1 stycznia zrosło minimalne wynagrodzenie za pracę. Do takiej podwyżki nie jest potrzebna zmiana umowy o pracę, wystarczy prosta informacja pracodawcy, a nawet wyższa wypłata na konto za styczeń. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia oznacza wyższe obciążenia dla rozpoczynających działalność, którzy przez pierwsze dwa lata od rejestracji firmy opłacają składki ZUS w preferencyjnej wysokości.

 

Dłuższy okres na odwołanie od wypowiedzenia

Ustawa ujednolica i wydłuża terminy odwołania od oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę i oświadczenia o odmowie przyjęcia do pracy.

 

Regulaminy obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania spoczywa na pracodawcach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, jeżeli nie są oni w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy. Do tej pory taki obowiązek ciążył na pracodawcach zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Po nowelizacji przepisów pracodawca zatrudniający co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników, może wprowadzić takie regulaminy, a jest do tego zobowiązany, gdy z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

 

Wydawanie świadectw pracy

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca nie będzie zobowiązany do wydania świadectwa pracy pracownikowi, jeśli zamierza nawiązać z nim kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego. Zniesiony jest również obowiązek wydawania świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na okres próbny lub na czas określony u danego pracodawcy po upływie 24 miesięcy zatrudnienia.

Nowy wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy,wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Umowy o współodpowiedzialności materialnej

Ustawa wprowadza zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umów o współodpowiedzialności materialnej za mienie powierzone. Zmiana ta nie dotyczy umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r. Takie umowy, nawet zawarte bez zachowania formy pisemnej, pozostają ważne.

Umowy zlecenia

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy gwarantujące zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym minimalną stawkę wynagrodzenia w wysokości 13 zł za każdą godzinę pracy. W związku z tym będzie istniała konieczność ewidencjonowania liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenie usług. Taka ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej.

Przedsiębiorcy w zawieranych umowach-zleceniach powinni zastrzec odpowiedzialność zleceniobiorcy za wprowadzenie w błąd. Chodzi o przypadki, gdy jedna osoba jest zatrudniona w kilku firmach. Od nowego roku przepisy nakładają na wszystkich zleceniodawców obowiązek zapłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kolejnych umów zawartych z taką osobą, aż zostaną one potrącone od łącznie co najmniej minimalnego wynagrodzenia (1850 zł w 2016 r.). Jeśli zleceniobiorca poda im nieprawdziwe informacje o swoich zarobkach w innych firmach, przedsiębiorcy będą musieli korygować złożone w ZUS dokumenty i dopłacać karne odsetki od składek zapłaconych po terminie.

Ubezpieczenie rolnicze

Od Nowego Roku do 65 proc. zwiększone również zostaną dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych. Rząd chce w ten sposób zachęcić rolników do ubezpieczania upraw i zwierząt gospodarskich oraz spopularyzować tzw. ubezpieczenia pakietowe obejmujące wiele ryzyk.

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: