Zarzuty po skażeniu wodociągu. Pełne stanowisko prokuratury

Fot. Pixabay

Oto pełne stanowisko Prokuratury Okręgowej w Tarnowie po zatrzymaniach i postawieniu zarzutów osobom odpowiedzialnym za zeszłoroczne skażenie łapanowskiego wodociągu.

Zatrzymania osób podejrzanych o przestępstwa przeciwko środowisku

Śledztwo w tej sprawie  zostało wszczęte po tym, jak w styczniu 2017 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził  brak  przydatności  wody do spożycia  przez ludzi z ujęcia Chrostowa, pow. bocheński na rzece Stradomka  i nakazał  unieruchomienie tego  ujęcia. Woda bowiem nie spełniała  wymaganych norm do spożycia.

W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie postępowania  ustalono, że do rzeki Stradomka  (będącej dopływem Raby)   wpływa potok, do którego  odprowadza oczyszczone ścieki  oczyszczalnia  należąca do Gminnego  Zakładu Komunalnego w Łapanowie.

Oczyszczalnia ta przyjmuje  ścieki bytowe, tj. komunalne z gminy Łapanów oraz  ścieki przemysłowe z różnych  okolicznych  zakładów przemysłowych, zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego.

Do oczyszczalni ścieki przemysłowe mogą być przyjmowane tylko podczyszczone, tj. dopiero po procesie ich wstępnego  oczyszczenia  na terenie zakładu produkcyjnego. Kwestie te regulowane są  w ustawie „Prawo wodne”, ustawie „O ochronie środowiska” oraz  w rozporządzeniach wykonawczych do tych aktów prawnych.

Kontrole stanu wód przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Delegatura w Tarnowie  na rzece Stradomka,  niedaleko  ujścia  potoku „ Od Łapanowa”  wykazały  przekroczenie dopuszczalnych  wartości  we wszystkich wymaganych wskaźnikach.   Przekroczenie    to było znaczne, co dowodzi, że do  tego potoku  wprowadzane były  ścieki surowe a nie oczyszczone.

W trakcie postępowania  ustalono także,  że jedna z  ubojni   zlokalizowanych na  terenie powiatu bocheńskiego  posiadała kolektor, którym mogła odprowadzać ścieki  wprost do  tego potoku.

Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy,  w tym materiał fotograficzny i filmowy, zeznania świadków a także opinia  biegłego z zakresu ochrony środowiska  pozwolił  na przedstawienie zarzutów 3 osobom, a mianowicie:

– właścicielom ubojni: tj. Krzysztofowi i Jackowi T. ,  o to, że:  w okresie od marca 2015 roku do stycznia 2017 roku, zajmując się na bieżąco sprawami związanymi z działalnością  prowadzonej ubojni, przewidując  możliwość skażenia wód powierzchniowych potoku  „Od Łapanowa”  i  rzeki Stradomki   dopuścili do przekazywania   oczyszczalni  Ścieków Gminnego Zakładu Komunalnego w Łapanowie ścieków przemysłowych w ilościach znacznie przekraczających możliwości technologicznego przerobu tej jednostki, jak też zaniechali   wstępnego  oczyszczenia ścieków  przemysłowych  w  ubojni, skutkiem czego przekazywane do oczyszczalni ścieki  zawierały znaczne ilości  odpadów poubojowych  i nie spełniały parametrów  ścieków  przemysłowych,   a nadto dopuścili do bezpośredniego  odprowadzania  do tegoż potoku nieoczyszczonych  ścieków przemysłowych,   powodując przez to zanieczyszczenie wody w postaci  istotnego  obniżenie jej jakości w potoku „Od Łapanowa” oraz w  rzece Stradomka, tj. o przestępstwo z art. 185 § 1 kk w zw. z art. 182 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

– Sławomirowi G. tj. urzędnikowi odpowiedzialnemu  za  prawidłowe funkcjonowanie  oczyszczalni, o to, że:  w okresie od marca 2015 do 22 stycznia 2017 r. pełniąc funkcję  publiczną w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łapanowie poprzez  niedopełnienie  swoich obowiązków  przyjmował  do oczyszczalni  ścieki  przemysłowe w ilościach znacznie przekraczających możliwości  przerobu technologicznego, jak również ścieki przemysłowe z ubojni, które zawierały znaczne ilości odpadów  tkanki zwierzęcej , i w związku z tym nie spełniały parametrów ścieków przemysłowych , skutkiem czego dochodziło do  wyrzutu nadmiaru ścieków surowych    z oczyszczalni  odpływem awaryjnym do potoku „od Łapanowa” a następnie rzeki Stradomki, w wyniku czego dopuszczał do  zanieczyszczenia wody  w postaci istotnego obniżenia jakości wody w tych ciekach,  przez co działał na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego mieszkańców gminy Łapanów,  tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk  i art. 185 § 1 kk w zw. z art. 182 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, w zw. z art. 12 kk.

W dniu 8 lutego 2018 roku podejrzani zostali zatrzymani i doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie ogłoszono im  powyższe zarzuty.

Wobec  sprawców  zastosowano  środki  zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania  kraju  oraz dozoru Policji.

Podejrzanym  grozi kara pozbawienia wolności  od 6 miesięcy do lat 8.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Tarnowie
4 Comments

  1. […] robią to od początku swojej działalności,drugi za wiedzą na jakim koniku jedzie dostał za całokształt,istnieje jeszcze domniemanie ich współdziałania
    lub szantaż jednej strony przez drugą,co na to najwyższy ,czy wiedział,a co zrobił .

  2. Drodzy. Bardziej niebezpieczne dla zdrowia od gnijących odpadów poubojowych ,są bakterie chorobotwórcze i metale ciężkie zawarte w ściekach surowych.A ile to razy uciszano mówiących prawdę podwładnych .Część.

  3. dziwi mnie fakt że prokuratura zarzuca okres wypuszczanie ścieków przez firmę od marca 2015 r pytam gdzie wypuszczali od począdku swojej działalności

Komentowanie jest wyłączone.