ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Łapanów w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapanów na 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 195/2018 Wójta Gminy Łapanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapanów na 2018 r.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 195/2018

Wójta Gminy Łapanów

z dnia 11 maja 2018 r.

 

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Łapanów na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt. 1, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1870)

Wójt Gminy Łapanów zarządza,

co następuje:

§ 1.

  1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Łapanów na 2018 r.

o kwotę:                                                                                                              1.386,00 zł

        zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

750

 

 

Administracja Publiczna

1 386,00

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

1 386,00

 

2010

Dochody bieżące

1 386,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 386,00

RAZEM ZMNIEJSZENIA:

1 386,00

 

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Łapanów na 2018 r.

o kwotę:                                                                                                            49.947,00 zł

        zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

801

 

 

Oświata i wychowanie

49 947,00

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

49 947,00

 

6298

Dochody inwestycyjne

49 947,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

49 947,00

RAZEM ZWIĘKSZENIA:

49 947,00

Źródło:

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: