ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Łapanów w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapanów na 2018 r.

Fot. pixabay.com

ZARZĄDZENIE Nr 193/2018 Wójta Gminy Łapanów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapanów na 2018 r.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 193/2018

Wójta Gminy Łapanów

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie zmian w  budżecie Gminy Łapanów na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt. 1, art. 257 pkt. 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1870)

Wójt Gminy Łapanów zarządza,

co następuje:

§ 1.

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Łapanów na 2018 r.

o kwotę:                                                                                                           10.983,34 zł

        zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 370,00

 

80104

 

Przedszkola

1 370,00

 

2030

Dochody bieżące

1 370,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 370,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 586,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

9 586,00

 

2030

Dochody bieżące

9 586,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

9 586,00

855

 

 

Rodzina

27,34

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

27,34

 

2010

Dochody bieżące

27,34

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

27,34

RAZEM ZWIĘKSZENIA:

10 983,34

Źródło:

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: