ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Łapanów w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

StockSnap / Pixabay

ZARZĄDZENIE NR 187/2018 Wójta Gminy Łapanów z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020

 

Czytamy:

Planowana jest sprzedaż: dwóch działek w miejscowości Łapanów (ogródki działkowe), trzech działek w miejscowości Boczów ,  trzech działek w miejscowości Grabie  oraz las w miejscowości Kobylec.

 

 1. zakup nieruchomości  pod oczyszczalnię ścieków                         –   500.000,00 zł

 

Całe zarządzenie:

 

ZARZĄDZENIE  NR  187/2018

Wójta Gminy Łapanów

z dnia  06 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

na lata 2018-2020

                     Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jed. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zmianami ) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami

( tekst jed. Dz. U. z 2018r. poz.121.z późn. zmianami) zarządzam, co następuje

 

1.  Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łapanów na lata 2018-2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

3.  Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lapanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łapanowie.

                                                                                                                         Załącznik do

                                                                                                    Zarządzenia Nr  187/2018

                                                                   Wójta Gminy Łapanów z dnia 06 kwietnia 2018r.

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU

NIERUCHOMOŚCI GMINY ŁAPANÓW NA LATA 2018 – 2020

DZIAŁ I

Podstawa prawna

Podstawę prawną sporządzonego planu wykorzystania zasobu stanowią przepisy art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jed. Dz. U. z 2018r. poz.121.z późn. zmianami).

Plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat i zawierać  on w szczególności:

 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy Łapanów oddanych w użytkowanie wieczyste;
 2. Prognozę dotyczącą:

a)    udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,

b)   poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu

c)    wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnych,

d)   aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnych.

 1. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łapanów określa główne  kierunki działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2018 – 2020.   W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie jej zagospodarowania  zapadają poprzez decyzje indywidualne. Gminny zasób nieruchomości  wykorzystywany  jest zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy Gminy ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych na lata 2018 – 2020,  z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

DZIAŁ II

Gospodarowanie zasobem nieruchomości

Gospodarowanie zasobem nieruchomości polega w szczególności na:

1)      ewidencjonowaniu zasobem nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;

2)      zapewnieniu wyceny nieruchomości zasobu;

3)      sporządzeniu planów wykorzystania zasobu;

4)      zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem, zniszczeniem;

5)      wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu;

6)      zbywaniu lub nabywaniu nieruchomości do zasobu;

7)      wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu;

8)      podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz założenie Księgi Wieczystej i wpisy w Księgach.

Ponadto zakłada się:

 1. regulowanie stanów prawnych nieruchomości należących do Gminy Łapanów. Proces ten polegać będzie na zakładaniu ksiąg wieczystych, ujawnianiu w już założonych księgach wieczystych prawa własności Gminy Łapanów.

 1. dokonywanie podziałów oraz innych regulacji geodezyjno-prawnych granic działek będących własnością Gminy Łapanów (np. wznawianie granic, rozgraniczenia).

DZIAŁ III

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Ogólna powierzchnia gruntów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków nieruchomości Gminy Łapanów na dzień 31 grudnia 2017r.

L.p.

Miejscowość

Liczba działek o uregulowanym stanie prawnym

Powierzchnia w ha

1.

Boczów         11           3,6300

2.

Brzezowa         29           2,8946

3.

Chrostowa         13           4,5634

4.

Cichawka         19           4,1423

5.

Grabie         24           4,8116

6.

Kamyk           9           4,2100

7.

Kępanów           6           1,8500

8.

Kobylec         47         14,1292

9.

Lubomierz           9           2,0209

10.

Łapanów       100         12,9876

11.

Sobolów         52         10,0917

12.

Tarnawa         59          9,8104

13.

Ubrzeż           3          1,1900

14.

Wieruszyce           8          4,2200

15.

Wola Wieruszycka           5          0,7100

16.

Wolica         28          0,9924

17.

Zbydniów         46          4,5601

Razem

      468        86,8142

LASY  STANOWIĄCE  MIENIE KOMUNALNE  GMINY  ŁAPANÓW

 1.  Miejscowość Kobylec działka nr 85 pow. 3,29 ha.
 2.  Miejscowość Chrostowa działka nr 115/2 pow. 0,65 ha
 3.  Miejscowość Cichawka działka nr 402/5 pow. 0,60 ha.

                                                ============================

                                                           Razem  pow. lasów      4,54 ha

DZIAŁ IV

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Łapanów

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Łapanów w latach 2018 – 2020 będzie następowało poprzez:

 1. zakup, zamianę;
 2. komunalizację, gdzie przedmiotem postępowania jest przeniesienie własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy;
 3. inne czynności prawne jak np. pierwokup, zasiedzenie.

Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych. między innymi inwestycji.

W latach 2018 – 2020 nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata.

DZIAŁ V

Prognoza dotycząca wykorzystania nieruchomości Gminy Łapanów

 1. Zbywanie nieruchomości

a)      zbywanie nieruchomości gminnych odbywa się zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zbyciu dopuszcza się również te nieruchomości, które są zbędne dla realizacji celów Gminy, a ich sprzedaż związana jest z potrzeby uzyskania środków dla realizacji pilnych zadań inwestycyjnych Gminy.

W latach 2018 – 2020 przewiduje się zbycie nieruchomości w następujących formach wg. przepisów o gospodarce nieruchomościami.

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 2. Pozostałe formy udostępniania nieruchomości zasobu:

a)      nieruchomości, które nie będą zagospodarowane na cele inwestycyjne będą udostępniane na warunkach określonych w umowie dzierżaw oraz użyczenia,

b)     program gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości na lata 2018 – 2020 zakłada kontynuację dotychczasowych umów dzierżaw oraz użyczenia.

DZIAŁ VI

Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu

Na podstawie analizy lat poprzednich szacuje się wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem i nabyciem nieruchomości do zasobu w roku 2018 -2020 na kwotę

około   2.301.046,00 zł. wymieniona kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

 1. zakup nieruchomości  pod oczyszczalnię ścieków                         –   500.000,00 zł
 2. wykup  terenu pod Zalewem  ( roczna rata 583.682,00 zł )           – 1.751.046,00 zł

3.   koszty notarialne, koszty zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i

            kserokopii map kwota                                                                    –     50.000,00.zł.

DZIAŁ VII

Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

 1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapanów w latach 2018 – 2020 szacuje się na kwotę 250.000,00zł.

Planowana jest sprzedaż: dwóch działek w miejscowości Łapanów (ogródki działkowe), trzech działek w miejscowości Boczów ,  trzech działek w miejscowości Grabie  oraz las w miejscowości Kobylec.

 1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w latach 2018 – 2020  wyniosą: 30.118,20 zł.

Nie planuje się aktualizacji wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych.

 1. Dochody z dzierżawy nieruchomości i lokali użytkowych:

W roku 2018r. planuje się uzyskać dochód:

a)      z dzierżawy gruntów w wysokości 3 017,00zł. – kwota roczna.

W latach 2019 i 2020 szacuje się uzyskanie dochodu na poziomie roku 2018r.Dochód ten został określony w oparciu o zawarte umowy dzierżawy.

b)      z czynszu mieszkaniowego 7 557,48 zł. – kwota roczna.

c)      z czynszu pomieszczeń usługowych ( lokale w budynku Poradni Medycyny Rodzinnej w Łapanowie i Sobolowie) 94 253,14 zł. – kwota roczna.

 

Źródło:
1 Comment

Komentowanie jest wyłączone.