Zaproszenie na Radę Gminy

Fot. FB @gminalapanow

Przewodnicząca Rady Gminy, magister Celina Jacewicz zaprasza na sesję.

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 grudnia (czwartek) 2017 r. o godz. 11:00 w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Część I. godz.11:00 sala komputerowa

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz wniosków do porządku obrad.

4.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

5.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przyjęcia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapanów

2/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,

3/ Budżetu Gminy Łapanów na 2018 r.,

4/ Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5/ planu pracy Rady Gminy Łapanów na 2018 r.

6/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Łapanów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w którym zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości pobrania i   wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,

7/ zmiany uchwały nr XXX/191/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenu     nieruchomości położonych w miejscowości: Boczów, Brzezowa, Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów,   Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów.

7.Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

8.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

9.Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad Sesji.

 

Część II. godz. 13:00 sala widowiskowa

1.Prezentacja działalności samorządu gminy Łapanów za lata 2015 – 2017.

2.Uhonorowanie sportowców gminy Łapanów za wybitne osiągnięcia sportowe.

3.Złożenie Życzeń Noworocznych.

4.Występy artystyczne.

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875).

Otrzymują:

1/Radni Rady Gminy

2/Sołtysi

Przewodnicząca Rady Gminy
(-)Celina Jacewicz

 

Artykuł Zaproszenie pochodzi z serwisu Gmina Łapanów.

Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów
Udostępnienie informacji publicznej (USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) – Dz.U. 2015 poz. 2058