Wyremontowana kotłownia w Ośrodku Zdrowia w Łapanowie

Za kwotę 128 900,00 zł gmina zrealizowała zadanie pn. „Remont podpiwniczenia i kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w m. Łapanów”.

Dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wyniosła 96 677,00 zł.

Gmina do zadania dołożyła 32 223,00 zł.

Źródło: Gmina Łapanów