Wójt ma absolutorium. Zobaczcie, co się działo na ostatniej sesji [wideo]

Fot. @gminalapanow

– Stoi jak krowa na pastwisku… – radny Szostak ostro o tych, którzy zapomnają, że wjechali w jednokierunkową. Co się jeszcze działo na ostatniej sesji?

Wójt ma absolutorium! Zobaczcie, co się działo na ostatniej sesji. Porządek obrad był następujący:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz wniosków do porządku obrad.
 4. Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.
 5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozadania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2016 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
  – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  – oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r.,
  – określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Łapanów na lata 2010 – 2021.
 10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
 11. Przygotowanie do sezonu ośrodka sportowo – rekreacyjnego.
 12. Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.
 13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 14. Zapytania i wolne wnioski.