Uprzejmie zawiadamiam, iż 29 marca (czwartek) 2018 r. o godz. 9:00 w CK będzie sesja Rady Gminy

Wszyscy mieszkańcy zaproszeni!

ZAWIADOMIENIE – uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 29 marca (czwartek) 2018 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:
1/ stwierdzenie prawomocności obrad,
2/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji,
3/ przyjęcie porządku obrad.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

3.Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego.

4.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,
1a/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2/ w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki,
3/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.,
4/ w sprawie podziału Gminy Łapanów na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
5/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łapanów porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego i przejęcia zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa, położonej na terenie Gminy Łapanów, obejmującego letnie utrzymanie drogi i zimowe utrzymanie chodników w latach 2018 – 2022.

6. Informacja na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji
oświatowej.

7. Informacja na temat ochrony p.pożarowej.

8. Informacja na temat ochrony p. powodziowej.

9. Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Sesji.

 
2 Comments

Komentowanie jest wyłączone.