Taryfikator mandatów 2017

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

– Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne: 0 pkt 200 zł
– Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: 0 pkt 100 zł
– Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 0 pkt 150 zł
– Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 0 pkt 200 zł
– Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 0 pkt 150 zł
– Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: 0 pkt od 100 zł do 300 zł

Przewóz osób

– Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 1 pkt i 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
– Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 1 pkt i 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
– Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach: 2 pkt 100 zł
– Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 2 pkt 100 zł
– Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy: 0 pkt 50 zł

Kierujący

– Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 pkt i od 50 do 5 tys. zł. Dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. Dodatkowe świadczenie pieniężne – 5 tys. zł, a w przypadku recydywy – nie mniej niż 10 tys. zł
– Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt 500 zł
– Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 0 pkt 200 zł
– Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 0 pkt 100 zł
– Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 0 pkt 50 zł
– Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 0 pkt 500 zł
– Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: 0 pkt od 300 do 500 zł

Inne wykroczenia

– Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 0 pkt 400 zł
– Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi: 0 pkt 300 zł
– Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 0 pkt 300 zł
– Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
– nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: 0 pkt od 50 do 200 zł
– pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 0 pkt 50 zł
– Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: 0 pkt od 50 do 200 zł
– Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 0 pkt 100 zł
– Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym: 0 pkt 50 zł
– Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości: 0 pkt 200 zł
– Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami: 0 pkt 200 zł
– Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach: 0 pkt od 200 do 500 zł
– Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: 0 pkt 300 zł

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: