Tak odchodzi stara gwardia! Nowojowski na emeryturze

 

W dniu 29 marca 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy. Rozpoczęło ją pożegnanie odchodzącego na emeryturę długoletniego kierownika Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska – Tadeusza Nowojowskiego.

Wójt Robert Roj wyraził uznanie za jego 45-letnią pracę na rzecz mieszkańców gminy Łapanów, podziękował za profesjonalizm, zaangażowanie i rzetelność podczas wykonywania obowiązków służbowych. Przewodnicząca Rady Celina Jacewicz wraz z Wiceprzewodniczącym Ryszardem Kaczmarczykiem złożyli natomiast podziękowanie w imieniu Rady Gminy. Następnie radni przyjęli protokoły z poprzednich sesji, a informację o działalności międzysesyjnej komisji złożył radny Wiesław Węglarz.

Ważnym punktem obrad była informacja na temat bezpieczeństwa publicznego. Przedstawili ją: podinsp. Robert Dudek – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji oraz asp. sztab. Mariusz Mardosz – Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. Radni oraz sołtysi, w nawiązaniu do materiałów przedstawionych w prezentacji multimedialnej, złożyli liczne wnioski, mogące poprawić bezpieczeństwo na terenie gminy Łapanów. Wypełnili także ankiety, które docelowo posłużą funkcjonariuszom policji w usprawnieniu ich pracy.

W dalszej części sesji radni zgłosili wnioski i interpelacje, po czym podjęli uchwały:
1/ w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,
2/ w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki,
3/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.,
4/ w sprawie podziału gminy Łapanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
5/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Łapanów porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego i przejęcia zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa, położonej na terenie gminy Łapanów, obejmującego letnie utrzymanie drogi i zimowe utrzymanie chodników w latach 2018 – 2022.

W ostatniej części sesji zebrani zapoznali się z informacją na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji oświatowej, z informacją na temat ochrony przeciwpożarowej, z informacją na temat ochrony przeciwpowodziowej, sprawozdaniem z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2017 r. oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2018, a także z informacją wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Artykuł pochodzi z serwisu lapanow.pl