Na sesji Rady Gminy m.in. o GZK

W dniu 1 marca 2018 r. w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się minutą ciszy. Zebrani w ten sposób uczcili dwóch zasłużonych samorządowców:

·         zmarłego 19 stycznia 2018 r. Wacława Wróbla, który od roku 1984 był członkiem spoza Rady Gminy, w latach 1990-1994 oraz 2002-2010 Radnym Rady Gminy Łapanów, w latach 1988-2018 członkiem Rady Sołeckiej wsi Lubomierz, pełnił też funkcję Przewodniczącego Komitetu Gazyfikacji i Wodociągowania wsi

·         zmarłego 26 lutego 2018 r. Mariana Kowalczyka, sołtysa wsi Wola Wieruszycka w latach 1984-2011

Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji oraz przyjęciu porządku obrad, radna Elżbieta Żak oraz radny Wiesław Węglarz przedstawili informacje o działalności międzysesyjnej komisji. W dalszej części miało miejsce zgłaszanie wniosków i interpelacji, po czym radni podjęli uchwały w sprawach:

  1. programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami,
  2. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat i doskonalenie nauczycieli w roku 2018,
  3. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łapanów,
  4. podziału gminy Łapanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  5. zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64A.
    W drugiej części radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Bibliotek, sprawozdaniem finansowym z funkcjonowania ośrodka nad zalewem oraz z informacją o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Na zakończenie wójt Robert Roj poinformował o działalności międzysesyjnej oraz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

 

Artykuł XXXV Sesja Rady Gminy pochodzi z serwisu .

Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów
Udostępnienie informacji publicznej (USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) – Dz.U. 2015 poz. 2058;
Ponowne wykorzystanie danych sektora publicznego (USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego) – Dz.U. 2016 poz. 352