PROTOKÓŁ Nr XXXV/18 z Sesji Rady Gminy Łapanów z dnia 01 marca 2018 r.

Fot. FB @gminalapanow

PROTOKÓŁ Nr XXXV/18 z Sesji Rady Gminy Łapanów z dnia 01 marca 2018 r.

 

 Sesja odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów. Czas trwania od godz. 9:00  do godz. 11:30. W Sesji udział wzięło 14 radnych tj. 93% ogólnej liczby wg listy obecności, stanowiącej zał. nr 1/1 do protokołu.

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

Wójt Gminy Robert Roj

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

Sołtysi wg listy obecności stanowiącej zał. nr 1/2

Kierownicy Referatów wg listy obecności stanowiącej zał. nr 1/3

Zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej zał. nr 1/4

Przed otwarciem sesji Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych o uczczenie minutą ciszy zmarłych działaczy społecznych:

Pana Wacława Wróbla, który od roku 1984 był członkiem spoza Rady Gminy, w latach 1990 do 1994 oraz 2002 -2010 Radnym RG Łapanów, ponadto nieprzerwanie od roku 1988, aż do śmierci 19.01.2018 r.  był członkiem Rady Sołeckiej wsi Lubomierz. Pełnił też funkcje Przewodniczącego Komitetu Gazyfikacji i Wodociągowania wsi.

Pana Mariana Kowalczyk długoletniego sołtysa wsi Wola Wieruszycka, który nieprzerwanie przez 27 lat pełnił tę funkcję od 1984 r. do 2011 r.

Ad.1/1.

Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz  otworzyła obrady, stwierdzając na podstawie listy obecności kworum władne do podejmowania uchwał i decyzji. Następnie przywitała przybyłych na sesję gości i radnych.

 

Ad.1/2.

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokoły z poprzednich sesji były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Gminy Łapanów, do protokołów nie wniesiono poprawek w związku z czym zwróciła się o przyjęcie protokołów:

1/Protokół z XXXII Sesji RG z dnia 28.12.2017 r.

W obecności 14 radnych protokół został przyjęty jednogłośnie.

2/Protokół z XXXIII Sesji RG z dnia 19.02.2018 r.

W obecności 14 radnych protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1/3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych czy są pytania lub wnioski do porządku obrad dostarczonego radnym wraz zawiadomieniem o Sesji. Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się o wprowadzenie autopoprawki punktu 8a. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

Radni w obecności 14, jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz z poprawką.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

         1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

         2/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji,

         3/ przyjęcie porządku obrad.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

3.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów

         w 2018 roku,

2/ dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat i doskonalenie nauczycieli w roku 2018,

3/ ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapanów,

4/ podziału Gminy Łapanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

5/ zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64A.        

5.Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Bibliotek.

6.Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania ośrodka nad zalewem.

7.Informacja o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8a. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad Sesji.

Ad.2.

Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Spraw Socjalnych Elżbieta Żak – przedstawiła informację o posiedzeniu komisji wspólnych, która stanowi zał. nr 2.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – przedstawił informację o działalności Komisji Oświaty, która stanowi zał. nr 3.

Ad.3.

Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz

-Zwróciła się do radnych o pisemne składanie wniosków i interpelacji oraz odczytanie ich na sesji.

Wnioski i interpelacje zgłosili:

Radny Stanisław Grzyb zał. nr 4.1 do protokołu.

Radny Stanisław Grabacki zał. nr 4.2 do protokołu.

Radny Kazimierz Szostak

-Zwrócił uwagę, że wnioski kierowane do Powiatu nie są realizowane zał nr 4.3 do protokołu.

Wnioski Pani Sołtys wsi Ubrzeż Zofii Szewczyk  zał. nr 4.4 do protokołu.

Ad.4.

Podjęcie uchwał:

1/ W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów  w 2018 roku.

 

Kierownik Referatu Wojciech Sotoła

-Przedstawił projekt uchwały stanowiący zał. nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz

-Zwróciła się do radnych o przegłosowanie uchwały.

-W głosowaniu udział wzięło14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli przedstawioną uchwałę.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz ogłosiła, że Uchwała      Nr XXXV/214/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów  w 2018 roku została przyjęta.

2/ W sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w roku 2018.

 

Kier. COO Anna Kurnik

-Przedstawiła projekt uchwały stanowiący zał. nr 6.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz

-Zwróciła się do radnych o przegłosowanie uchwały.

-W głosowaniu udział wzięło14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli przedstawioną uchwałę.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz ogłosiła, że Uchwała Nr XXXV/215/18 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w roku 2018 została przyjęta.

3/W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą       6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapanów.

 

Kier. COO Anna Kurnik

-Przedstawiła projekt uchwały stanowiący zał. nr 7.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz

-Zwróciła się do radnych o przegłosowanie projektu uchwały.

-W głosowaniu udział wzięło14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli przedstawioną uchwałę.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz ogłosiła, że Uchwała Nr XXXV/216/18 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapanów została przyjęta.

4/ W sprawie podziału Gminy Łapanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Sekretarz Gminy Tadeusz Białka

-Przedstawił projekt uchwały stanowiący zał. nr 8.

Z kolei Przewodnicząca Rady Gminy

-Zwróciła się do radnych o przegłosowanie projektu uchwały.

-W głosowaniu udział wzięło14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli przedstawioną uchwałę.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz ogłosiła, że Uchwała Nr XXXV/217/18 w sprawie podziału Gminy Łapanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została przyjęta.

5/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą  w Kobylcu 64A.

Z-ca Kier. GZK Marcin Paszkot

-Przedstawił projekt uchwały stanowiący zał. nr 9 do protokołu

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz

-Zwróciła się do radnych o przegłosowanie projektu uchwały.

-W głosowaniu udział wzięło14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli przedstawioną uchwałę.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz ogłosiła, że Uchwała Nr XXXV/218/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64A została przyjęta.

Ad.5.

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Bibliotek.

Dyr. CKGŁ Wioletta Nowojowska

-Złożyła sprawozdanie, które stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Radny Stanisław Grzyb

-Zapytał czy Pani dyrektor wie, że środki na rok bieżący na centrum kultury są niższe.

Dyr. CKGŁ Wioletta Nowojowska

-W odpowiedzi poinformowała, że tak.

 

Radny Stanisław Grzyb

-Zapytał, czy wynagrodzenie Pani dyrektor jest takie same jak poprzedniego dyrektora.

Przew. Rady Gminy

Zwróciła uwagę, że radny może uzyskać takie informacje, ale nie na forum sesji.

 

Radny Wiesław Węglarz

-Zawnioskował, aby przy organizacji występów, przeglądów, uroczystości bardziej je rozpropagować np. ogłoszenia przez proboszcza, tablice ogłoszeń, a nie tylko przez internet.

 

Rada Gminy przyjęła przedstawione sprawozdanie.

 

Dyr. GBP Taresa Szewczyk

Złożyła sprawozdanie z działalności bibliotek, które stanowi zał. nr  11.

 

Radny Krzysztof Kluba

-Zapytał, czy ilość lektur jest zadowalająca.

 

Dyr. GBP Taresa Szewczyk

-W odpowiedzi poinformowała, że na chwilę obecną jest wystarczająca ponadto biblioteka dba aby, były wypożyczane na krótki okres.

 

Radny Wiesław Węglarz

-Zapytał, czy zakończono prace dotyczące wprowadzania zasobu bibliotecznego do wykazu udostępnionego w internecie.

 

Dyr. GBP Teresa Szewczyk

-Wyjaśniła, że jeszcze trwają prace, ale można  już na stronach szukamksiążki.pl sprawdzić, czy dana książka jest  w zasobie bibliotecznym.

Rada Gminy przyjęła przedstawione sprawozdanie.

Ad.6.

Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania ośrodka nad zalewem.

Kier. Referatu Wojciech Sotoła

-Złożył sprawozdanie finansowe z funkcjonowania ośrodka nad zalewem, które stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Rada Gminy przyjęła przedstawione sprawozdanie

Ad.7.

Informacja o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

 

Kier. COO Anna Kurnik

-Przedstawiła informację o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zał. nr 12 do protokołu.

Radny Andrzej Śliwa

-Zauważył, że gmina znów wróciła do dużych kwot wypłaty dodatku uzupełniającego. Zaproponował, aby taką sytuację przewidzieć wcześniej i jej zapobiegać.

Wójt Gminy Robert Roj

-Wyjaśnił, że w ubiegłym roku w związku z reformą oświatową kilku nauczycieli z trzydziestoletnim stażem z gimnazjum zostałoby bez pracy dlatego uzupełniali godziny w szkołach podstawowych.

Ad.8.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Poinformowała, że odpowiedzi na wnioski i interpelacje zostaną przesłane pisemnie.

 

Ad. 8a.

Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 

Wójt Gminy Robert Roj

-Złożył informację o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej, która stanowi zał nr 13 do protokołu.

Ad.9.

Zapytania i wolne wnioski.

 

Radny Stanisław Grzyb

-Zwrócił się o przedstawienie dlaczego musiał zostać ograniczony budżet na rok bieżący.

-Zapytał, czy środki wiejskie będą musiały być przekazane na drogi powiatowe.

-Zapytał, czy Firma TUR nadal prowadzi ubój.

 

Wójt Gminy Robert Roj

Wyjaśnił, że projekt budżetu gminy został przedłożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i uzyskano pozytywną opinię z zastrzeżeniem.

28.XII. ubiegłego roku budżet został uchwalony Przez Radę Gminy.    30.I. bieżącego roku został wezwany do RIO gdzie dowiedział się, że budżet został źle skonstruowany. Wcześniej wysokość możliwości spłaty kredytu była określana wg wskaźników, obecnie wszedł współczynnik i okazało się, że gmina nie może w ciągu roku spłacić więcej niż 100 tysięcy zł, natomiast raty, które przypadają na 2018 r. wynoszą około 2 mln zł. Dużo pracy włożył Sekretarz Gminy oraz Radca Prawny Pani Agnieszka Komada, aby wyjść z tej trudnej sytuacji. Przeprowadzono rozmowy z bankami o przesunięcie terminu płatności kredytów. Ponadto RIO uznało, że kredyt planowany na bieżący rok na dofinansowanie wykonania mostu w Kamyku oraz dofinansowanie zadań planowanych z LGD nie powinien być planowany do czasu gdy gmina nie otrzyma zapewnienia o pozyskaniu środków zewnętrznych. Wójt Gminy podziękował radnym za wyrozumiałość i frekwencję na sesjach nadzwyczajnych, które były konieczne. Poinformował, że 28.II.2018r. RIO uznało, że zgłoszone zalecenia  zostały wykonane prawidłowo.

-W zakresie środków z odpisu dla sołectw, środki te nie uległy zmianie i wykorzystanie ich jest wg dotąd ustalonych zasad.

-Zakład TUR prowadzi ubój, ma podczyszczalnię, dostarczane ścieki są podczyszczane i spełniają wymogi określone w umowie, ma jeszcze zalecenie zamontowania  zbiornika, aby nie było nagłych zrzutów ścieków do oczyszczalni.         

 

Radny Stanisław Grabacki

-Zgłosił problemy dotyczące wywozu drzewa w rejonie Tarnawa – Wola Tarnawska.  Poinformował, że mieszkańcy wnioskowali o zorganizowanie zebrania wiejskiego na którym byliby przedstawiciele Nadleśnictwa. Z porozumienia, które zostało podpisane wynikało, że drzewo wywożone miało być w zimie przy temperaturze poniżej minus pięciu stopni, wywóz wcześniej miał być zgłaszany u sołtysa, przed wywozem miał być dokonany przegląd dróg. Tymczasem drogi są systematycznie niszczone pomimo znaku ograniczającego tonaż.

 

Wójt Gminy Robert Roj

-Zwrócił uwagę, że obecnie do porozumienia się są trzy podmioty: gmina, nadleśnictwo i firma wywożąca drewno. Nadleśnictwo sprzedaje drewno na placu i uważa, że sprawa wywozu już go nie dotyczy dlatego porozumienie się w obecnej sytuacji jest trudniejsze. Poinformował, że planowane jest  spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz

-Zaproponowała, aby problem ten przeanalizować i kontynuować w urzędzie tak, aby sprawę doprowadzić do rozwiązania.

Radny Ryszard Kaczmarczyk

-Zapytał jak przedstawia się sprawa dotacji gminy dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły w Cichawce i Zbydniowiu.

Wójt Gminy Robert Roj

Wyjaśnił, że jest po rozmowach z dyrektorami, dotacja jest na dotychczasowym poziomie.

 

Radny Krzysztof Woźniak

-Zapytał jak przedstawia się sytuacja remontu świetlicy w Chrostowej.

 

Wójt Gminy Robert Roj

-Poinformował, że na remont świetlicy został złożony wniosek, ale nie jest jeszcze rozpatrzony.

Radny Andrzej Śliwa

-Poruszył sprawę dofinansowania zakupu piecy grzewczych  przez mieszkańców, co wiąże się ze złożeniem wniosku przez  gminę do Wojewódzkiego Funduszu.

 

Wójt Gminy Robert Roj

-W odpowiedzi poinformował, że na bieżąco informuje radnych o sytuacji finansowej gminy, ale w chwili obecnej gmina nie ma możliwości finansowych do składania nowych wniosków.

Przew. Rady Powiatu Małopolskiej Izby Rolniczej Dariusz Włudyka

-Poinformował, że jako przedstawiciel Izby Rolniczej odbył cykl spotkań z rolnikami w sprawie zwalczania pomoru afrykańskiego świń. W dalszej wypowiedzi przedstawił zebranym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w tej sprawie zał. nr 14.

Przewodnicząca Rady Gminy

-Podziękowała za złożoną informację.

Ad.10.

Zamknięcie obrad Sesji.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy

-Ogłosiła zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy Łapanów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała Celina Roman

Źródło:
1 Comment

  1. Zakład TUR Ścieki są pod czyszczone spełniają wymogi zgodnie z umową. Właśnie przeczytałem tą wypowiedź wiedząc iż od miesiąca oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków z zakładu TUR ponieważ zakład nie podczyszczał ścieków i kilkukrotne Badania wykazały niespełnianie norm zawartych w umowie. Sprawca tej wypowiedzi na sesji okłamuje radnych można to bardzo łatwo sprawdzić i udowodnić kłamstwo. Czy to jest ten układ Tura z gminą ???

Komentowanie jest wyłączone.