Hitchcock. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy. To napięcie, te emocje…

Protokół Nr XXXIII/18 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łapanów z dnia 19 lutego 2018 r.

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/18

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łapanów

z dnia 19 lutego 2018 r.

      Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Łapanowie. Czas trwania od godz. 13:00  do godz. 14:30. W Sesji udział wzięło 14 radnych tj. 93% ogólnej liczby wg listy obecności, stanowiącej zał. nr 1 do protokołu.

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

Wójt Gminy Robert Roj

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

Sekretarz Gminy Tadeusz Białka

Ad.1.

Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 

1/Stwierdzenie prawomocności obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk  otworzył obrady, stwierdzając na podstawie listy obecności kworum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

2/ Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk zapytał radnych czy są pytania lub wnioski do porządku obrad dostarczonego radnym wraz  zawiadomieniem o Sesji.

Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk zwrócił się o przegłosowanie porządku obrad.

Na sali obrad obecnych było 14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

P O R Z Ą D E K  O B R A D

1. Otwarcie obrad:

         1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

         2/ przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

         1/ w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

         2/ w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

         3/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

         4/ w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4.Zamknięcie obrad.

Ad.3.

Podjęcie uchwał:

         1/ w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

        

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że wszystkie projekty dotyczą wydłużenie terminów spłaty kredytów.

-Gmina Łapanów począwszy od 2018 r. ma niski wskaźnik możliwości spłat kapitału i kosztów obsługi zadłużenia wyliczony na podstawie trzech ostatnich lat. W latach 2014 – 2016 wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  wynosił: 8,6%, 8,1%, 7,2%. Wskaźnik dopuszczalny na lata 2018 -2020 wynosi:1,87%,1,58% i 1,72% co znacznie ogranicza możliwość spłaty kapitału zadłużenia. W latach 2016 i 2017 wzrósł budżet gminy o otrzymane dotacje na świadczenia wychowawcze i rodzinne, które są wydatkami bieżącymi i niekorzystnie wpływają na obniżenie wskaźnika możliwości spłat. W związku z taką sytuacją zachodzi konieczność wydłużenia terminów spłaty kredytów:

-Ponadto poinformowała jakie kwoty pozostały do spłaty:

1/w projekcie nr 1 zmiana do uchwały Nr VI/37/11 z 30 marca 2011 r. pozostało do spłaty z 2 mln zł – 600 tys. zł,

2/w projekcie nr 2 zmiana do uchwały Nr VII/43/11z 2 czerwca 2011 r. pozostało do spłaty z kwoty 10 mln 500 tys. zł – 9 mln 745 tys. zł,

3/w projekcie nr 3 zmiana do uchwały XIX/139/12z 17 maja 2012 r. pozostało do spłaty z kwoty 2 mln 800 tys. zł – 2 mln 400 tys. zł,

4/w projekcie nr 4 zmiana do uchwały Nr IX/48/15 z 17 września 2015 r. pozostało do spłaty z kwoty 5 mln 400 tys. zł – 5mln 350 tys. zł.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Stanisław Grzyb

-Zapytał na co zostały wzięte kredyty w ubiegłej kadencji.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Poinformowała, że na zadania inwestycyjne, ale dokładną informację przygotuje  na kolejną sesję.

Radny Marek Patalita

-Zapytał o ile zwiększy się zadłużenie gminy.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Wyjaśniła, że zwiększy się koszt obsługi długu, oprocentowanie pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Wójt Gminy Robert Roj

-Poinformował, że gmina spłacała przez trzy lata tyle kredytu ile było możliwe wg wskaźników. W roku bieżącym można spłacić tylko 100 tys. zł, a powinno być spłacone 2 mln zł.

-Z bankami wynegocjowano wydłużenie terminu płatności i zmianę struktury zadłużenia.

Radny Stanisław Grabacki

-Zapytał jakie jest oprocentowanie

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-W odpowiedzi poinformowała, że 2,32% do 2,92%. Prowizję płaci się przy zaciągnięciu kredytu.

Radny Zbigniew Kogut

-Zapytał czy wydłużenie spłaty kredytu spowoduje zmianę opinii RIO.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Poinformowała, że tak.

Wójt Gminy Robert Roj

-Wyjaśnił, że kolejnym krokiem będzie wprowadzenie zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sekretarz Gminy Tadeusz Białka

-Wyjaśnił, że jeśli zmienią się wskaźniki wówczas będzie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.

Radny Andrzej Śliwa

-Zwrócił uwagę, że dyskusja jest związana z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Wójt Gminy Robert Roj

-Wyjaśnił, że opinia RIO w sprawie budżetu była pozytywna z zastrzeżeniem.

Radny Zbigniew Kogut

-Poruszył sprawę uchwały RIO w sprawie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały budżetowej.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Wyjaśniła, że po przyjęciu przedmiotowych uchwał zostaną przygotowane zmiany do uchwały budżetowej zgodnie z zaleceniami RIO.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk

-Zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zał. nr 2.

W głosowaniu udział wzięło14 radnych:

ZA oddano 13 głosów,

PRZECIW – 0 głosów

WSTRZYMUJĄCYCH – 1 głos.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, że Uchwała  Nr XXXIII/208/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta.

         2/ w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Przedstawiła projekt uchwały stanowiący zał nr 3 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk

-Zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło14 radnych:

ZA oddano 12 głosów,

PRZECIW – 0 głosów

WSTRZYMUJĄCYCH – 2 głos.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, że Uchwała Nr XXXIII/209/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta.

         3/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Przedstawiła projekt uchwały stanowiący zał nr 4 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk

-Zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło14 radnych:

ZA oddano 13 głosów,

PRZECIW – 0 głosów

WSTRZYMUJĄCYCH – 1 głos.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, że Uchwała Nr XXXIII/210/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta.

         4/ w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Przedstawiła projekt uchwały stanowiący zał nr 5 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk

-Zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło14 radnych:

ZA oddano 13 głosów,

PRZECIW – 1 głosów

WSTRZYMUJĄCYCH – 0 głos.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, że Uchwała Nr XXXIII/211/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta.

Ad.4.

Ogłoszenie zamknięcia obrad.

 

„Wiceprzewodniczący ogłosił zamknięcie XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łapanów”.

Protokołowała:
Celina Roman

Źródło:
3 Comments

Komentowanie jest wyłączone.