Radni radzili. Co uradzili?

26 października w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XXX Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji zebrani zapoznali się z informacją o działalności międzysesyjnej komisji. Następnie radni zgłosili wnioski i interpelacje, po czym podjęli uchwały w następujących sprawach:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
2/ określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2018 r.,
3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2018 r.,
4/ zmiany zał. nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów,
5/ zmiany uchwały Nr XL/306/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenu nieruchomości położonych w miejscowości: Boczów, Brzezowa, Cichawka, Grabie, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów,
6/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenu nieruchomości położonych w miejscowości: Boczów, Brzezowa, Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów,
7/ zmiany Uchwały Nr XIX/130/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Łapanów,
8/ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów,
9/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków,
10/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
Kolejnym punktem Sesji była informacja o stanie oświaty za 2016/2017 r., a także informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Na zakończenie wójt Robert Roj poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej oraz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje.Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów
1 Comment

Komentowanie jest wyłączone.