PROTOKÓŁ Nr XXXVI/18 z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łapanów z dnia 07 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/18 z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łapanów z dnia 07 marca 2018 r.

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/18

z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łapanów

z dnia 7 marca 2018 r.

      Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Łapanowie. Czas trwania od godz. 11:10  do godz. 11:30. W Sesji udział wzięło 13 radnych tj. 87% ogólnej liczby wg listy obecności, stanowiącej zał. nr 1 do protokołu.

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

Wójt Gminy Robert Roj

Radca Prawny Łukasz Kołcz

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

zaproponowana na Skarbnika Gminy Justyna Lichoń

Ad.1.

Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 

1/Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz otwarła obrady, stwierdzając na podstawie listy obecności kworum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

2/ Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych czy są pytania lub wnioski do porządku obrad dostarczonego radnym wraz  zawiadomieniem o Sesji.

Radny Andrzej Śliwa

-Zwrócił uwagę, że radni otrzymali tylko zawiadomienia o sesji bez uchwał.

Wójt Gminy Robert Roj

-Wyjaśnił, że sesje nadzwyczajne są zwoływane w wyjątkowych sytuacjach, ale każdy został powiadomiony i wiedział co jest przedmiotem obrad.

Przew. Rady Gminy

-Przypomniała, iż radni wnioskowali, aby projekty uchwał były podpisane przez radcę prawnego dlatego uchwały zostały dostarczone przed sesją, za powstałe opóźnienie przeprosiła radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się o przegłosowanie porządku obrad.

Na sali obrad obecnych było 13  radnych:

ZA 11 głosów

PRZECIW 1 głos

WSTRZYMUJĄCYCH 1 głos

P O R Z Ą D E K   O B R A D

1. Otwarcie obrad:

         1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

         2/ przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

         1/ w sprawie odwołania Skarbnika Gminy,

         2/ w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

4.Zamknięcie obrad.

Ad.3.

Podjęcie uchwał:

         1/w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

 

Wójt Gminy Robert Roj

-Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją, że Skarbnik Gminy Barbara Molenda w dniu 5 marca br. złożyła wniosek o odwołanie jej ze stanowiska  Skarbnika Gminy.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Zdzisław Mucha

-Poprosił o wypowiedzenie się w tym temacie Pani Skarbnik Gminy.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-W odpowiedzi poinformowała, że kierowała się względami zdrowotnymi oraz dłuższym leczeniem, które ją czeka.

Radny Krzysztof Kluba

-Zapytał, czy Pani Skarbnik ma już prawa emerytalne.

Wójt Gminy Robert Roj

-Zwrócił uwagę, że dyskusja powinna dotyczyć przedmiotowej uchwały.

 

Radny Zbigniew Kogut

-Zapytał, czy jeśli Pani Skarbnik zostanie odwołana z funkcji to będzie jeszcze zatrudniona na okres, który brakuje jej do emerytury.

Wójt Gminy Robert Roj

-W odpowiedzi stwierdził, że tak, ale są to już jego kompetencje.

Radca Prawny Łukasz Kołcz

-Wyjaśnił, że Pani Skarbnik Gminy jest w okresie ochronnym i jak każdy pracownik ma prawo z tego skorzystać. Jak to zostanie rozwiązane należy do kompetencji Wójta Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

-Zwróciła się o przegłosowanie projektu uchwały.

Na sali obrad obecnych było 13 radnych:

ZA oddano 6 głosów

PRZECIW oddano 1 głos

WSTRZYMUJCYCH oddano 6 głosów

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz ogłosiła, że uchwała Nr XXXVI/219/18 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy została przyjęta

1/w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Wójt Gminy Robert Roj

-Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz poinformował o wykształceniu i przebiegu stażu pracy  Pani Justyny Lichoń.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Krzysztof Kluba

-Zapytał kandydatkę o staż pracy.

Pani Justyna Lichoń

-Poinformowała zebranych, że w 2007 r. ukończyła studia i rozpoczęła pracę, a od 2008 pracuje jako księgowa.

Radny Andrzej Śliwa

-Zapytał Panią Justynę Lichoń, jak ma zamiar rozwiązać problemy finansowe np. deficytu  w oświacie.

Pani Justyna Lichoń

-W odpowiedzi poinformowała, że wcześniej musi przeanalizować budżet, aby podjąć decyzję.

Przewodnicząca Rady Gminy

-Zwróciła się o przegłosowanie projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

ZA oddano 11 głosów

PRZECIW oddano 1 głos

WSTRZYMUJĄCYCH oddano 1 głos

Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz ogłosiła, że Uchwała Nr XXXVI/220/18 w sprawie powołania Skarbnika Gminy została przyjęta.

Pani Barbara Molenda

-Podziękowała Radnym za współpracę przypominając, że pracuje w Urzędzie Gminy od 1979 r., a funkcję Skarbnika Gminy pełniła od 1990 r.

Ad.4.

Ogłoszenie zamknięcia obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zamknięcie XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łapanów.

Protokołowała:

Celina Roman

Źródło:
1 Comment

  1. Jakiż on wielki pon, jeszcze chwila i skończą się głupawe kompetencje i wszechwładność wielkiego króla a pozostaną kompetencje na boisku sportowym, jak zechcą go jeszcze przyjąć, bo tylko do tego się może wielki pon nadaje, wywalić tak sumienną pracownicę, która mu d…. chroniła to trzeba być id…… ale jak pon to i kompetyncyje mo, tylko sęk w tym że się bidoczyna zapomniał, że nie na zawsze.

Komentowanie jest wyłączone.