Prezent od Prezydenta: znaczne podwyżki emerytur i rent dla prawie 1,5 miliona osób

Prezydent RP Andrzej Duda fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP UWAGA!!! Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia w tym kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, PrezydentaRP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podnosi ona od 1 marca 2017 r. najniższej emerytury do 1 tys. złotych oraz wprowadza zmianę zasad waloryzacji świadczeń.

Zgodnie z nowelizacją najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 880,45 zł do 1 tys. zł. Renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 675,13 zł do 750 zł

Przedstawiamy pełną treść komunikatu Kancelarii Prezydenta:

Informacja o ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

oraz niektórych innych ustaw

 

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w dwóch obszarach – ustalania wysokości najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych oraz waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2017.

W odniesieniu do pierwszego z ww. zakresów, ustawa zmieniająca przewiduje podwyższenie:

1)    kwoty najniższej emerytury, najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz najniższej renty rodzinnej, przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – do wysokości 1 000 zł miesięcznie (obecnie jest to 880,45 zł miesięcznie);

2)    kwoty najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, przysługującej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – do wysokości 750 zł miesięcznie (obecnie jest to 675,13 zł miesięcznie).

Druga ze zmian polega na modyfikacji, w 2017 roku, mechanizmu waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych przysługujących z powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego, systemu ubezpieczenia społecznego rolników oraz systemu zaopatrzeniowego. Ww. zmiana sprowadza się do zachowania dotychczasowej zasady procentowego podwyższenia świadczeń (o ten sam procent dla wszystkich świadczeniobiorców), w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego wzrostu świadczenia na poziomie 10 zł.

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza następujące rozwiązania:

1)    wysokość wszystkich świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnosi w ramach waloryzacji wskaźnikiem 100,73%, z tym, że podwyżka wynikająca z waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 10 zł (proporcjonalnie mniej przy emeryturach częściowych i rentach z tytułu częściowej niezdolności do pracy);

2)    w analogiczny sposób podnosi wysokość wszystkich emerytur i rent, w tym emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych: emerytur pomostowe, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych

3)    podwyższa wskaźnikiem 100,73% świadczenia niższe od świadczeń najniższych (bez wymaganego stażu pracy gwarantującego wypłaty świadczenia najniższego);

4)    podwyższa wskaźnikiem 100,73%, z zastosowaniem minimalnej gwarantowanej podwyżki z tytułu waloryzacji, świadczenia i zasiłki przedemerytalne; waloryzacja polegać będzie na dodaniu do kwoty świadczenia kwoty 10 zł; kwotę świadczenia gwarantowaną do wypłaty, w przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, podwyższono do 520 zł;

5)    podwyższa wskaźnikiem 100,73% dodatki;

6)    podnosi, do wysokości 1 000 zł, przysługujące z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (bez dodatków), oraz do wysokości 750 zł – renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

7)    podnosi z kwoty 741,35 zł do kwoty 840 zł, tj. o 98,65 zł, renty socjalne (84% emerytury najniższej).