Nowy ustoj szkolny w powiecie

pixabay.com

W związku z wprowadzeniem przez Rząd nowej ustawy oświatowej, ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej ulegnie przekształceniu.

Docelowa struktura szkolnictwa, ustalona w ustawie, będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną.

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie, kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.

Od 1 września 2017 roku nastąpi wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia nastąpi od roku szkolnego 2020/2021, natomiast w liceach ogólnokształcących i technikach zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020.

bochnia.starostwo.gov.pl

W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną uczniowie kończący klasę III gimnazjum i uczniowie kończący klasę VIII szkoły podstawowej. Uczniowie będą kształcić się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Młodzież będzie mogła także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

W rektutacji na rok szkolny 2019/2020 o miejsce w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie powiatu będą ubiegać się jednocześnie dwa roczniki. Zadaniem Rady Powiatu jest ustalenie planu sieci publicznych szkół mających siedzibę na obszarze powiatu tak, aby umożliwić młodzieży zamieszkałej w powiecie realizacje nauki.

Ludwik Węgrzyn starosta bocheński spotkał się z kadrą kierowniczą placówek oświatowych, by omówić zakres zmian i przygotowań do wdrożenia nowego ustroju szkolnego w zakresie szkół ponadpodstawowych i kształcenia specjalnego. Dokonano analizy danych demograficznych, kadrowych, prognozowanej liczby uczniów oraz bazy dydaktycznej poszczególnych szkół i placówek. Wskazano na szanse i zagrożenia, ale co najważniejsze zostały sprecyzowane cele i zadania do wykonania na najbliższe lata.

Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by młodzi ludzie – absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów 1 września 2019 roku, gdy nastąpi kumulacja dwóch roczników mieli przygotowane miejsca w naszych szkołach – mówi starosta Węgrzyn.

Już zostały podjęte pierwsze bardzo poważne kroki w celu poprawy bazy dydaktycznej – budowa sali gimnastycznej w „Mechaniku”, a spotkanie z Dyrekcją Szkół pokazało, że będą konieczne kolejne. Będziemy aktywnie zabiegać o pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych, ale musimy się również liczyć z tym, że istnieje konieczność przekierowania w budżecie powiatu środków finansowych na zadania oświatowe. Cieszą nas osiągniecia i wysokie lokaty naszych uczniów w różnorodnych rankingach, olimpiadach i konkursach. W dużej mierze jest to efekt pracy wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. To jest potencjał, który musimy podtrzymywać i rozwijać – kontynuuje starosta.

Oprócz analiz demograficznych, dzięki przychylności gmin z terenu powiatu bocheńskiego pozyskano dane statystyczne, dotyczące liczby uczniów w poszczególnych klasach szkół podstawowych  i gimnazjów, by bardzo precyzyjnie określić w następnych latach szkolnych liczbę absolwentów tych szkół, którzy będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.