Nabór na szkolenie Operator wózka jezdniowego

emkanicepic / Pixabay
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa 8  Rynek Pracy, Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)”

Informujemy o możliwości podjęcia szkolenia o kierunku:

„Operator wózka jezdniowego”.

Zakres tematyczny szkolenia:  typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka jezdniowego, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznastwa, BHP, wiadomości o dozorze technicznym, bezpieczna wymiana butli, zajęcia praktyczne.

Liczba godzin szkolenia:  67 godzin,

Miejsce szkolenia:  Bochnia, Brzesko, Tarnów, Kraków lub ich okolicach w promieniu 20 kilometrów.

Charakterystyka osób:

  • wykształcenia bez ograniczeń,
  • osoby bezrobotne.

Liczba miejsc: 5

Ważne.

Na szkolenia w ramach bieżącego naboru RPO WM kierowane są osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej, oraz znajdujące się również w  co najmniej jednej z poniższych grup:

– długotrwale bezrobotne (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy- wykazywany jest faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy jak i po rejestracji),

– w wieku 50 lat i więcej,
– osoby z niepełnosprawnością,

posiadające ustalony II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy zgodnie z art. 33 ust 2c Ustawy  oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowane  szkolenie jako działanie możliwe do zastosowania przez PUP.

W pierwszej kolejności będą kierowane osoby, które zaliczają się jednocześnie do dwóch  powyższych grup docelowych. W pozostałej kolejności na szkolenie będą kierowane osoby z podziałem na przynależność do jednej z powyżych grup z uwzględnieniem § 5 ust. 11 zasad organizacji szkoleń grupowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Grupy docelowe mogą być rozszerzone zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej.

Karty zgłoszeń można składać w terminie od 08.03.2018 r. do 29.03.2018 r.  
sala nr 2 Centrum Aktywizacji Zawodowej stanowisko nr 8 lub 9
w godzinach:  poniedziałek od 8.00 do 14.00, wtorek – piątek od 7.00 do 14.00

Zgłoszenie swojej kandydatury nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem i skierowaniem na szkolenie.

Pamiętaj – warunki organizacji szkoleń grupowych znajdują się w Zasadach Organizacji Szkoleń Grupowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO WM) 2014-2020 – zapoznaj się z nimi przed złożeniem karty zgłoszeń.