Kulisy sesji Rady Gminy. Byle szybciej, byle ciszej, czyli tak się roluje długi

Gmina Łapanów

Kto odpowiada za zadłużanie Łapanowa? Roj i jego stronnicy mają na to prostą odpowiedź: oczywiście, że Kulig. O tym, że sami radośnie przerolowali właśnie długi o kolejną dekadę już cisza.

Wszystko odbyło się 19 lutego. Bez zbędnego rozgłosu i bez zbędnej dyskusji. Radni błyskawicznie przyjęli cztery uchwały, które powodują, że Łapanów nie wyjdzie spod długów do 2035 toku! To nawet nie jedna czy dwie, ale cztery kolejne kadencje!

Wszystkie uchwały zakładają odroczenie spłaty pożyczek z lat poprzednich! Wszystkie przedłużone zostały o dekadę! ponad 15 mln zł to długi Kuliga. Ponad 5 mln zł to już długi Roja.

Pierwsza dotyczy spłaty 10,5 mln zł, które gmina pożyczyła w 2011 roku. To dług Kuliga. Spłata zobowiązania miała nastąpić w 2025 roku. Roj przedłużył spłatę o 9 lat! Do 2034 roku!

Druga uchwała to kwestia innej pożyczki z 2011 roku. To też kredyt Kuliga. Tym razem wysokości 2 mln zł. Spłata miała nastąpić w tym roku. Roj przedłużył ją o 9 lat – do roku 2027!

Uchwała trzecia – ta dotyczy przedłużenia pożyczki Kuliga wysokości 2,8 mln zł z 2012 roku do roku 2035. Pierwotnie było 2025. Roj przedłużył więc o 10 lat!

I uchwała czwarta: to pożyczka z 2015 roku. To już nie kredyt zaciągany przez Roja. Na kwotę 5,4 mln zł. Miała być spłacona w 2026 roku. Ale spłata została przerolowana o 9 lat – do 2035 roku.

W ten oto sposób przerolowane zostało prawie 21 mln zł długu. A wszystko przebiegało następująco…

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/18

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łapanów

z dnia 19 lutego 2018 r.

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Łapanowie. Czas trwania od godz. 13:00  do godz. 14:30. W Sesji udział wzięło 14 radnych tj. 93% ogólnej liczby wg listy obecności, stanowiącej zał. nr 1 do protokołu.

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

Wójt Gminy Robert Roj

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

Sekretarz Gminy Tadeusz Białka

Ad.1.

Otwarcie Sesji Rady Gminy.

1/Stwierdzenie prawomocności obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk  otworzył obrady, stwierdzając na podstawie listy obecności kworum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

2/ Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk zapytał radnych czy są pytania lub wnioski do porządku obrad dostarczonego radnym wraz  zawiadomieniem o Sesji.

Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk zwrócił się o przegłosowanie porządku obrad.

Na sali obrad obecnych było 14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

P O R Z Ą D E K  O B R A D

1. Otwarcie obrad:

         1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

         2/ przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

2/ w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

3/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

4/ w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4.Zamknięcie obrad.

Ad.3.

Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że wszystkie projekty dotyczą wydłużenie terminów spłaty kredytów.

-Gmina Łapanów począwszy od 2018 r. ma niski wskaźnik możliwości spłat kapitału i kosztów obsługi zadłużenia wyliczony na podstawie trzech ostatnich lat. W latach 2014 – 2016 wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  wynosił: 8,6%, 8,1%, 7,2%. Wskaźnik dopuszczalny na lata 2018 -2020 wynosi:1,87%,1,58% i 1,72% co znacznie ogranicza możliwość spłaty kapitału zadłużenia. W latach 2016 i 2017 wzrósł budżet gminy o otrzymane dotacje na świadczenia wychowawcze i rodzinne, które są wydatkami bieżącymi i niekorzystnie wpływają na obniżenie wskaźnika możliwości spłat. W związku z taką sytuacją zachodzi konieczność wydłużenia terminów spłaty kredytów:

-Ponadto poinformowała jakie kwoty pozostały do spłaty:

1/w projekcie nr 1 zmiana do uchwały Nr VI/37/11 z 30 marca 2011 r. pozostało do spłaty z 2 mln zł – 600 tys. zł,

2/w projekcie nr 2 zmiana do uchwały Nr VII/43/11z 2 czerwca 2011 r. pozostało do spłaty z kwoty 10 mln 500 tys. zł – 9 mln 745 tys. zł,

3/w projekcie nr 3 zmiana do uchwały XIX/139/12z 17 maja 2012 r. pozostało do spłaty z kwoty 2 mln 800 tys. zł – 2 mln 400 tys. zł,

4/w projekcie nr 4 zmiana do uchwały Nr IX/48/15 z 17 września 2015 r. pozostało do spłaty z kwoty 5 mln 400 tys. zł – 5mln 350 tys. zł.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Stanisław Grzyb

-Zapytał na co zostały wzięte kredyty w ubiegłej kadencji.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Poinformowała, że na zadania inwestycyjne, ale dokładną informację przygotuje  na kolejną sesję.

Radny Marek Patalita

-Zapytał o ile zwiększy się zadłużenie gminy.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Wyjaśniła, że zwiększy się koszt obsługi długu, oprocentowanie pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Wójt Gminy Robert Roj

-Poinformował, że gmina spłacała przez trzy lata tyle kredytu ile było możliwe wg wskaźników. W roku bieżącym można spłacić tylko 100 tys. zł, a powinno być spłacone 2 mln zł.

– Z bankami wynegocjowano wydłużenie terminu płatności i zmianę struktury zadłużenia.

Radny Stanisław Grabacki

-Zapytał jakie jest oprocentowanie

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-W odpowiedzi poinformowała, że 2,32% do 2,92%. Prowizję płaci się przy zaciągnięciu kredytu.

Radny Zbigniew Kogut

-Zapytał czy wydłużenie spłaty kredytu spowoduje zmianę opinii RIO.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Poinformowała, że tak.

Wójt Gminy Robert Roj

-Wyjaśnił, że kolejnym krokiem będzie wprowadzenie zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sekretarz Gminy Tadeusz Białka

-Wyjaśnił, że jeśli zmienią się wskaźniki wówczas będzie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.

Radny Andrzej Śliwa

-Zwrócił uwagę, że dyskusja jest związana z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wójt Gminy Robert Roj

-Wyjaśnił, że opinia RIO w sprawie budżetu była pozytywna z zastrzeżeniem.

Radny Zbigniew Kogut

-Poruszył sprawę uchwały RIO w sprawie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały budżetowej.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Wyjaśniła, że po przyjęciu przedmiotowych uchwał zostaną przygotowane zmiany do uchwały budżetowej zgodnie z zaleceniami RIO.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk

-Zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zał. nr 2.

W głosowaniu udział wzięło14 radnych:

ZA oddano 13 głosów,

PRZECIW – 0 głosów

WSTRZYMUJĄCYCH – 1 głos.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, że Uchwała  Nr XXXIII/208/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta.

2/ w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Przedstawiła projekt uchwały stanowiący zał nr 3 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk

-Zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło14 radnych:

ZA oddano 12 głosów,

PRZECIW – 0 głosów

WSTRZYMUJĄCYCH – 2 głos.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, że Uchwała Nr XXXIII/209/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta.

 3/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Przedstawiła projekt uchwały stanowiący zał nr 4 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk

-Zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło14 radnych:

ZA oddano 13 głosów,

PRZECIW – 0 głosów

WSTRZYMUJĄCYCH – 1 głos.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, że Uchwała Nr XXXIII/210/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta.

4/ w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik Gminy Barbara Molenda

-Przedstawiła projekt uchwały stanowiący zał nr 5 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczmarczyk

-Zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło14 radnych:

ZA oddano 13 głosów,

PRZECIW – 1 głosów

WSTRZYMUJĄCYCH – 0 głos.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, że Uchwała Nr XXXIII/211/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta.

Ad.4.

Ogłoszenie zamknięcia obrad.

„Wiceprzewodniczący ogłosił zamknięcie XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łapanów”.

Protokołowała:
Celina Roman

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łapanów
Ryszard Kaczmarczyk

Źródło: BIP Gmina Łapanów
4 Comments

  1. Pożyczka z 2011r 10,5mlnzł według wypowiedzi radnego Kluby została wzięta na budowę gimnazjum i niema tych pieniędzy. Nikogo to nie interesuje gdzie i kto zrobił przekręt a mieszkańcy spłaca.

    • według mnie tego nikt nigdy nie wyjasni 🙂 bo nikt nie che zadzieraz z poprzednikiem i wyciagac jakich kolwiek brudów na wierzch

Komentowanie jest wyłączone.