Kto doradzi w Łapanowie?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że 28.04.2016r. została podpisana przez Fundusz umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki – działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci doradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na obszarze Gminy Łapanów jest Pani Justyna Jesionek (WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków)
Tel. 785-855-937
Email: justyna.jesionek@wfos.krakow.pl lub doradztwo@wfos.krakow.pl

Folder informacyjny dotyczący Projektu Doradztwa Energetycznego – pobierz.

Więcej szczegółów na stronach internetowych:
– NFOŚiGW – https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/
– WFOŚiGW w Krakowie – http://www.wfos.krakow.pl/

fot. pixabay